Interessante links
Grootste assortiment wijnen van NL
De allerbeste wijnen uit Italië
Wijnwinkel: Proefdoos
Diner Jaarkaart

Laatste nieuws
Inschrijving Prix Taittinger geopend
Op maandag 9 oktober wordt voor de 51e keer de prestigieuze Prix Culinaire Le Taittinger v... »

Restaurantbezorgdienst Deliveroo breidt uit in Brabant
Deliveroo, de restaurantbezorgdienst breidt woensdag 7 juni uit naar Tilburg en Den Bosch.... »

Team Podium onder de Dom naar internationale finale van de Copa Jerez
Binnenkort reist het team van het Utrechtse restaurant ‘Podium onder de Dom’ namens Ne... »

Willekeurige restaurants
Livingstone
't Ambtshuis
Kleine Kasteleine
Grandcafe-Petit-Rest. Twins
De Markt

Restaurants in Friesland

In onderstaande plaatsen in de provincie Friesland zijn restaurants gevonden. Klik op de gewenste plaatsnaam om de restaurants in de desbetreffende plaats te bekijken.

Aalsum
Abbega
Achlum
Aegum
Akkrum
Akmarijp
Allingawier
Ameland
Anjum
Appelscha
Arum
Augsbuurt
Augustinusga
Baaiduinen
Baard
Baijum
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Beers (Friesland)
Beetgum
Beetgumermolen
Beetsterzwaag
Bergum
Berlikum
Birdaard (Burdaard)
Blauwhuis
Blesdijke
Blessum
Blija
Boelenslaan
Boer
Boijl
Boksum
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Bozum (Boazum)
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswerd
Broek
Broeksterwoude
Buitenpost
Bunschoten
Buren (Friesland)
Burgum
Burgwerd
Burum
Cornjum
Cornwerd
Damwoude
De Blesse
De Hoeve
De Knijpe (De Knipe)
De Tike
De Valom (Friesland)
De Veenhoop
De Wilgen
Dedgum
Deersum
Deinum
Delfstrahuizen
Dijken
Dokkum
Dongjum
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driesum
Drogeham
Dronrijp
Echten (Friesland)
Echtenerbrug
Edens
Ee (Dongeradeel)
Eernewoude
Eesterga
Eestrum
Elahuizen
Elsloo (Friesland)
Engelum
Engwierum
Exmorra
Ferwerd
Ferwoude
Finkum
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaastmeer
Garijp
Gauw
Genum
Gerkesklooster
Gersloot
Giekerk
Gonga
Gongahuizen
Goingarijp
Gorredijk
Goutum
Greonterp
Grouw
Hallum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hardegarijp
Harich
Harkema
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Hee
Heeg
Heerenveen
Hem (Leeuwarden)
Hemelum
Hempens-Teerns
Hemrik
Hennaard
Herbaijum
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijlaard
Hijum
Hindeloopen
Hitzum
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoorn (Terschelling)
Hoornsterzwaag
Houtigehage
Huins
Idaard
Idsegahuizum
Idskenhuizen
Idzega
IJlst
IJsbrechtum
Indijk
Irnsum
Itens
Janum
Jellum
Jelsum
Jislum
Jistrum
Jonkersland
Jorwerd
Joure
Jouswier
Jubbega
Jutrijp
Kaart
Kampen
Katlijk
Kimswerd
Kinnum
Klooster-Lidlum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Koudum
Kubaard
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Lichtaard
Lies (Friesland)
Lioessens
Lions
Lippenhuizen
Longa
Lollum
Longerhouw
Luinjeberd
Lutkewierum
Luxwoude
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum
Menaldum
Metslawier
Midlum
Midsland
Miedum (Leeuwarden)
Mildam
Minnertsga
Mirns
Molenend
Molkwerum
Morra
Munein
Munnekeburen
Munnekezijl
Nes (Ameland)
Nes (Boornsterhem)
Nes (Dongeradeel)
Niawier
Nieuwebrug (Friesland)
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijhuizum
Nijland
Noordbergum
Noordwolde (Friesland)
Oenkerk
Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeboorn
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Oost-Vlieland
Oosterbierum
Oosterend (Littenseradeel)
Oosterend (Terschelling)
Oosterlittens
Oostermeer
Oosternijkerk
Oosterstreek
Oosterwierum
Oosterwolde (Friesland)
Oosterzee
Oosthem
Oostrum (Friesland)
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Oude Bildtzijl
Oude Leije
Oudega (Gaasterland-Sloten)
Oudega (Smallingerland)
Oudega (Wymbritseradeel)
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudkerk (Aldtsjerk)
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Paesens-Moddergat
Parrega
Peins
Peperga
Piaam
Pietersbierum
Pingjum
Poppingawier
Raard
Rauwerd
Ravenswoud
Reduzum
Reitsum
Ried
Rien
Rijperkerk
Rijs
Rinsumageest
Rohel (Scharsterland)
Roodhuis
Roodkerk
Roordahuizum
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum (Friesland)
Ruigahuizen
Sandfirden
Schalsum
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel (Friesland)
Schettens
Schiermonnikoog
Schingen
Schraard
Seerijp
Sexbierum
Siegerswoude (Opsterland)
Sijbrandaburen
Sijbrandahuis
Sint Annaparochie
Sint Jacobiparochie
Sint Johannesga
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten (Friesland)
Smalle Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannum
Stavoren
Steggerda
Stiens
Stroobos
Suameer
Suawoude
Surhuisterveen
Surhuizum
Swichum
Ter Idzard
Terband
Terhorne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Tersoal
Terwispel
Terzool
Tietjerk
Tijnje
Tirns
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Triemen
Twijzel
Twijzelerheide
Tzum
Tzummarum
Uitwellingerga
Ureterp
Veenklooster
Veenwouden
Vegelinsoord
Vinkega
Vrouwenparochie
Waaxens (Dongeradeel)
Waaxens (Littenseradeel)
Wanswerd
Warfstermolen
Warga
Warns
Warstiens
Wartena
Waskemeer
Weidum
Welsrijp
West-Terschelling
Westergeest (Friesland)
Westhem
Westhoek (Het Bildt)
Wetsens
Wier
Wierum (Friesland)
Wieuwerd
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Wijns
Wijtgaard
Winsum (Friesland)
Wirdum (Friesland)
Witmarsum
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Wouterswoude
Ypecolsga
Zurich
Zwaagwesteinde
Zwagerbosch
Zweins